KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TIMEX.TV KULLANIM KOŞULLARI
WWW.TIMEX.TV alan adlı web sitesi ve oluşum (kısaca “Site” olarak anılacaktır) DEEPARTS ŞİRKETİ(kısaca “YİĞİT” tarafından anılacaktır) tarafından faaliyete geçirilmiş olup, Site’nin tüm hakları Yiğit’e aittir.Siteyi kullanmak, Siteden yararlanmak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.
1. GENEL HÜKÜMLER:
1.1. YİĞİT, Siteyi ve/veya Sitede yer alan/ alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve işbu Kullanım Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sitede sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Siteye erişim sağlayan üçüncü kişiler, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.
1.2. İşbu Kullanım Koşullarının konusu, YİĞİT tarafından münhasıran belirlenerek Siteye yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan televizyon dizisi, televizyon filmi, sinema filmi, spor-müzik-tematik vb. her türlü program ile bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran YİĞİT tarafından belirlenecek reklamlar dahil her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel eserlerin (kısaca “İçerik” olarak anılacaktır), Siteye erişen üçüncü kişi(ler) tarafından (kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.
1.3. İşbu Kullanım Koşulları Site hizmetlerinden yararlanacak olan üyelerle yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.
2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

2.1. 13 yaşın altındaki kişilerin Kullanıcı olması yasaktır. Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı İçeriklere, 18 yaşın altındaki Kullanıcıların erişimi yasaklanmıştır.
 

2.2. YİĞİT`insunduğu hizmetlerden yararlanan Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı, Siteden alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara ve işbu kullanım koşullarına uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçeriğe erişmek dahil sitede gerçekleştireceği bütün eylemlerde, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.3. Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve/veya her türlü İçerikten dolayı YİĞIT`in ve doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, YİĞİT çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.4. Kullanıcı Siteyi kullanarak, YİĞİT, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcının işbu Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği, Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YİĞİT’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak YİĞİT ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde, maddi-manevi her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.5. Kullanıcı, YİĞİT’in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2.6. YİĞİT, Sitede yer alan İçeriği ve timex.tv üyelik Sözleşmesi uyarınca üyeler tarafından eklenen yazı, yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. YİĞİT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
2.7. Kullanıcı, YİĞİT tarafından Site’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi… vs. talep edilmesi veya kullanım şartlarının değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.8. Site üzerinden, YİĞİT in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara YİĞİT tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sitede yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Site içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında YİĞİT’in hiçbir taahhüdü, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
2.9. YİĞİT, Kullanıcı tarafından Site üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir; bir veritabanı üzerinde tasnif edip, muhafaza edebilir. YİĞİT, aynı zamanda, Kullanıcının kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de i işbu Kullanım Koşulları kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve/veya kişiye yönelik hizmetler sunma… vb. amaçlarla kullanabilir.
2.10. YİĞİT Site’nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcıya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve Siteyi ve İçeriği, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşullarını sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/ veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve YİĞİT’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.11. YİĞİT, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Sitenin ve/veya İçeriğinYİĞİT tarafından sağlanacak koşullar dahilinde kullanıcı tarafından kullanılması, kullanıcıya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği vermez.
3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR:

3.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (YİĞİT’in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. YİĞİT’e aittir veya YİĞİT tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, Sitede yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, videoları… kısacası İçeriğin tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya YİĞİT’e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Siteden kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Kullanıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçeriği Siteye ve/veya YİĞİT’e/ İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Kullanıcı, madde 3.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak YİĞİT’in ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; YİĞİT’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya YİĞİT’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. DİĞER HUSUSLAR:

4.1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, YİĞİT gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşullarına aykırı davranması halinde, YİĞİT’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Kullanıcı, YİĞİT’in defter ve kayıtları, mikrofilm ve Site kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. İşbu Kullanım Koşullarının yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile YİĞİT arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.4. İşbu Kullanım Şartnamesi Sitede yayınlandığı an yürürlüğe girer ve Siteyi ziyaret eden Kullanıcı açısından bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarının güncel halini her zaman www.timex.tv alan adlı web sitesinde bulabilirveokuyabilir.

İçerik Yayını Kopyalanamaz, İndirilemez, Sadece İzlemek İçindir
© Copyright DEEPARTS 2016 | Tüm Hakları Saklıdır | Bu site en iyi 1920x1080 çözünülürlüğünde çalışmaktadır.