TIMEX.TV / DÜNYANIN ILK INTERAKTIF TV PROJESI

``Hayatin tanığı olmaya hazır mısınız``

Fikirlerin yarıştığı bir çağda yaşıyoruz.Ancak iş ve sosyal yaşamda, doğru ve yeterli bir zamanlama hiç bir zaman bulunamamaktadır. Doğru bir projenin doğru kişilerle buluşabilmesi ise şansa bırakılmayacak kadar hayati önem taşımaktadır.

Genel Analiz.

Kitle iletişim araçlarındaki teknik gelişim ve reklam mecralarında çeşitlilik, özellikle son 20 yıl içinde medyanın gücünü kat ve kat artırmış bulunuyor. Yapımlar arasında değişen rekabet koşulları sonucu, teknik yeterlilik kadar yaratıcı fikirlerin ve tanıtım stratejilerinin de önemi artmış, içinde bulunduğumuz çağ “İletişim Çağı“ kavramıyla tanımlanır hale gelmiştir.

En etkili kitle iletişim araçları arasında sayılan televizyon yayıncılığı, 1980’li yılların sonuna dek ulusal çapta karasal (analog) yayın yapan az sayıda TV kuruluşuyla sınırlıydı. Oysa son 20 yıl içinde dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte, uydu ve internet üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının sayısı binlerle ölçülür oldu. Bu gelişmeye paralel olarak, televizyon reklamlarına yönelik medya planlama stratejileri ve pazarlama tekniklerinde önemli değişimler gözlendi.

Artan sayıda televizyon kanallarının giderek küçülen izleyici gruplarını kendilerine bağlamaları farklı sonuçlar doğurdu. Genel ilgi alanları bütünlüğünde program sunan (ulusal) kanallar seyirci kaybına karşı önlem arayışlarını hızlandırırken, medyanın tüketiciye yönelik işlevi ve kullanım şekillerinde yeni ayrışmalar yaşandı. Bu, örneğin, güncel haber yayınlarında aktarım hızının öncelikle internet tarafından belirlenmesi, ancak haberin görsel izlenim ve değerlendirmelerinin daha çok televizyon tarafından sağlanması şeklinde kendini gösterdi.

Günümüz medya dünyasındaki değişim sürecini küresel boyutta belirleyen internet faktörü, yaygın uydu TV yayıncılığına rağmen bu yayın sistematiğini de içine alarak dönüşümlerin ana ekseni olma özelliğini koruyor.

İnternet ortamının etkisiyle televizyon kanalları hem sayısal olarak hem de hedef grupları, tema, tarz ve sektör bazında uzmanlaşarak artmaya başladı. Böylece elektronik medya temsilcileri arasında kızışan rekabet, pazar ve izleyici pastasındaki dilimlerin bir yandan çeşitlenip çoğalmasına, diğer yandan da küçülmesine neden oldu.

Radyo ve televizyon yayıncılığı “İnternet“ teknolojileriyle güçlü bir rakip edinmiş, reklam ve halkla ilişkiler sektörü, küreselleşen dünyada sınırları zorlayan fikirlere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiştir. DEEPARTS, fikirler ve stratejiler alanındaki güçlü performansıyla medya çalışmalarını başlatmış ve kısa sürede üretime geçmiştir.

Medyadaki Değişim ve İzleyici Profilinde Etkileri.
Elektronik medyadaki işlevsel değişikliklerin her biri günümüzde artık birer rekabet unsuru haline geldi. Kullanım tercihleriyle bu gelişmeyi hızlandıran “alıcı” konumundaki tüketiciler ise bu süreci sadece pasif kullanıcı olarak değil, aktif rol üstlenerek belirlediler. Dijital çağda kitlesel ve bireysel iletişim alanlarının artarak kesişmesi sonucu, televizyon kanalıyla izleyici birbirine gittikçe daha çok yakınlaştı. Böylece medya ürünleri yaratımında alıcılarla direkt iletişim kurmak ve katılımlarını sağlamak, eskiye nazaran çok daha önemli hale geldi. Artık izleyicinin sahip olduğu zengin medya menüsünde kalıcı yer edinmek isteyen bir televizyon kanalı, bunu ancak bağımsız icraatlar sergileyerek ve ayrıcalıklı işlevler üstlenerek sağlayabiliyor.

Tematik Oluşumların Değeri
Yeni ve odaklı tematik oluşum kurulum fikri, tematik bir oluşumun bu analiz çerçevesinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerinin arayışıyla gelişti. İlk örneklerinden başlayarak artık dördüncü nesilde çoğalan tematik oluşumlarla ilgili yaptığımız araştırmalarda, çoğunun kısa süreli varlık göstermiş olmasına neden olarak iki sorun dikkatimizi çekti. Birincisi, oluşumsahiplerinin doğrudan sektör temsilcilerinden oluşmasından, ikincisi de, spesifik tema alanının çok dar tutulmasından kaynaklanıyordu. Bunun doğru bir gelir modeliyle desteklenmediği durumlarda da hızla kurulup çabuk kapanan kanalların sayısı, hayatta kalmayı başaranlara nazaran çok daha fazla oluyordu. Oysa tematik oluşumların içerik yönetiminde öne çıkması gerektiğine inandığımız; “tekrar tekrar izlenebilme“ niteliği sayesinde içerik havuzu, çapraz kullanım, bölgesel ve dil farklılıklarına göre yeniden değerleme, internet ortamında VOD platformları yaratma ve hatta, hala pazarı olan basılı optik medya satışları ile çarpanı yüksek bir ticari gelir modellemesi yapılabilir ve sürdürülebilir durumdadır.

Son olarak, uluslararası networkler ‘in içinde yer almak veya kendi network ‘ünü yaratmak hedefi ile markalaşma hedefini eşgüdümlü yönetmek halinde tematik oluşumlarıkıymetli birer ticari platform olabileceklerdir.

Bağımsızlık İlkesi
Yatırımcı grubunun, planlanan oluşumumuz ile ilgili olduğu sektörlerle doğrudan bir ticari bağı bulunmamaktadır. Yani biz herhangi bir tröst, büyük sermayedar ya da devlet kurumunun alt yatırımı olarak konumlanmayacağız. Bu anlamda kendi içinde özerk ve bağımsız bir oluşum kuruluşu oluşturmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla yapılanmamızda herhangi bir çıkar ilişkisini ya da misyonu gözetmek ve buna göre bir gelir modeli oluşturmak zorunda değiliz. Oluşum kendi tarafsızlığını koruyabilmek için kendi kaynaklarını geliştirmek zorunda olan bir yayın oluşumu. Bu yüzden faaliyet karlarıyla ayakta kalmayı ve yeni yatırımlarla büyümeyi hedefleyen bir iş modeli takip edecektir.

Gelir Modellemesi
Kaynak sağlamada öne çıkan faaliyet ve yöntemlerimiz arasında reklam satışlarını, bireysel ve kurumsal ölçekte iş ve güç birliğine dayalı ortak fayda projelerini ve elektronik ortamda geçerliliği kanıtlanmış B2B ve B2C uygulamalarını, cross platform ve optik medya satışlarını saymak mümkündür.

Ancak bu faaliyetleri başarıya taşıyacak en önemli faktör, oluşumumuzun sağladığı platformun zengin içerik çeşitliliği, yüksek yayın kalitesi, doğru bilgi akışı, profesyonel yapım teknikleri ve şeklen hem cezbeden hem de eğlendiren bir tarza sahip olması gereken kalitesidir. Bu kaliteyi tutturmak, genç oluşumumuzun yayına girdiği andan itibaren çalışmalarını motive eden temel iddiadır.

Mümkün olduğunca farklı renklere sahip olmasına gayret ettiğimizoluşumformatlarımızın ortak hedefi ise, izleyiciyle interaktif iletişimin sağlanmasıdır. Bu, seyirciyi pasif takipçi konumundan çıkarıp platformumuzun aktif katılımcısı haline getirmeyi ifade eder ve kendisine kanalımız vasıtasıyla sunulan fırsatlardan fiilen faydalanmasının kapısını açar.

Bilgiye Dayalılık ve İş birliktelikleri İlkeleri
Oluşumun zengin ürün ağacı içinde ilgilendiği her konu hakkında otorite barındırması düşünülemez. Ayrıca oluşumuzun yayıncılık anlayışı, fikir ve bilgileri etik çerçevede izleyiciye aktarmak üzerine kurulu, bunların kaynağı ya da tarafı olmak üzerine değil. Bu nedenle bilgiye dayalı içeriklerin hazırlanması ve ekrana yansıtabilmenin en doğru ve tarafsız yolunun, ilgilendiğimiz sektörler içinde otorite barındırarak faaliyet gösteren bütün kurum ve girişimlerle yürüttüğümüz stratejik işbirliklerinin oluşturduğuna inanıyoruz. Oluşumundan itibaren karşılıklı fayda ve katma değer sağlamak üzere oluşturulacak geniş işbirliği ağı içerisinde, içeriklerimizde yer alan tema ve sektörlerle ilgili lokal ve global ölçekte bilinen bütün kurum, kuruluş, dernek, birlik, vakıf, inisiyatif ve kişileri saymak mümkün.

Son Olarak
Medya sektörü, renkli televizyonun icadından bu yana tarihinin en büyük teknolojik ve yapısal dönüşüm sürecini yaşıyor. Cross-media uygulamaları, yani bir içeriğin birden fazla elektronik ortam üzerinden sunulması, artık günümüz televizyonlarının standart repertuarı haline geldi. Farklı medya platformları arasında gelişen bu uyumluluk (mediaconvergence), teknolojide de yaşanıyor. Yaygın geniş bant erişimi sayesinde televizyon, internet ve mobil iletişim platformları ortak zeminde yazı, görüntü ve ses aktarımını gerçekleştirebiliyorlar. Böylece IPTV ya da Web-TV denilen internet televizyonculuğunun önemi gittikçe artıyor. IP yayıncılığının gelişmesiyle ise, interaktif uygulamalar açısından televizyonculukta şimdiye dek görülmedik zenginlikte imkânların oluşması bekleniyor.Kullanıcının kendi ihtiyaç ve izleme alışkanlıkları doğrultusunda “kişisel televizyonunu” yaratmasıyla başlayan öngörüler, 20 yıl sonra televizyonun bugünlerde nasıl izlendiğini kimsenin hatırlamayacağı iddiasına kadar uzanıyor.

Bu yenilikler, artık televizyonculukta iş modellerinin hedef gruplarına özel ve saat sınırlaması olmayan dinamik içerikler tarafından belirleneceği anlamına geliyor. Buna ayak uyduramayanların elenmesiyle medya sektöründeki arzı, birkaç büyük aktörün yanında çok sayıda yüksek rantabiliteye sahip küçük niş sunucusunun karşılayacağı görülüyor. Kurulması planlanan oluşumlar, bu pastadan pay almaya aday ve öncelikli farkındalığı ve teknolojik esnekliği dolayısı ile kısa sürede önemli bir aktör olmayı hedeflemektedir.

DEEPARTS, günümüzde ulusal sınırları aşan, rekabet yöntemlerini uluslararası iletişimin ve reklam paylaşımının yeni kurallarına uyarlayan televizyon yayıncılığı dünyasına özgün ve güçlü kanal oluşumları kazandırmayı hedefliyor. Çok uluslu ilişkiler ağı içinde karşılıklı fikir ve program akışı sağlayan yeni tematik internet televizyon kanalları için üç kıtada proje çalışmaları gerçekleştiriyor.

``Zamanı siz kontrol edin``
Bu yüzyılın projeler dünyası olduğunu açıkça görmekteyiz. Günümüzde yenilikler geliştirmek ve atılımlar yapmak, başarıya ulaşmanın ön koşulu haline gelmiş, projenin başarısı, firmanın ve ülkenin başarısının göstergesi olmuştur.Başarılı projeyi, zaman, bütçe, kalite kaygısı gütmeksizin bir şekilde tamamlanmış proje olarak değil, “hedeflediği sonuçları, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde gerçekleştirebilen proje” olarak görmek lazım.

Firmamız uzman olduğu dijital medya ve interaktif proje süreçleri konusunda hizmet vermenin yanı sıra, salt internet reklam çeşitlerinden viral tanıtım gibi kompleks tanıtım tekniklerine kadar geniş bir skalada çözüm sunmaktadır .

Yazılım altyapısı ve DEEPARTS / Yiğit Medya’nın, sürdürülebilir içerik tedariki ile hayata sorunsuz bir şekilde yeni bir uluslararası yayın yapılaşmaprojesi başlatılmıştır. Yazılım altyapısındaki sunucular ve esnek yazılım yapılanması ile tasarlanan ana yapı topografyası, tüm paketleri yönetmeye hazır ve genişletilebilir tasarımı ile sorunsuz ve katma değer sağlayıcı bir platform sunmaktadır.

Uluslararası yayın yapılaşması olan timex.tv, hayatın tanığı olmak için yayına geçti. Yaşarken yaptığımız, kullandığımız, gördüğümüz, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm alanların anlatımları ile yayın yapacak timex.tv, tüm dünyada faaliyetlerini sürdürecek. Gelişen internet yayın akışına uygun, klasik yayın düzenine yeni bir soluk getirecek bir olgudur.

Bir insanın hayatında en çok ilgilendiği olgulardan oluşan yayını, web sitesinden, karttan veya GSM operatöründenbelirlenen yollarla satın alıp, sadece belirlediği konuları izleyebildiği bir yapılaşmadır. Örneğin, satışta olan yada olmayan bir kitabı, belgeseli, filmi, TVprogramını, hiçbir TV’de yada mecrada olmayan bir yapımı (konser, sohbet vs.) ve bir çokuygulamayıbu yollarla satınalıp, çeşitliizleme yollarından, TV’den, bilgisayardan, cep telefonlarından, tabletlerden ve buna benzer iletişim araçlarından izleyebilmesidir.Ayrıca, Kişiler ve kurumlar kendi yayınlarını da bu platform koyarak satış yapıp, kar elde edebileceklerdir.

Timex.tv, internette kendi kanalınızı yaratmanızısağlıyor.Sosyalleşmeolanağı, ulaşım araçları, mobil uygulamaları ve canlı yayın özelliği ile inanılmaz bir izleme keyfi sunuyor.AppStore ile iPhone, iPad ve Googleplay ile android telefon ve tabletlerde de ücretsiz uygulamamızıindirerek kullanabileceksiniz. Timex.tv mobil uygulaması sayesinde istediğiniz yerden bağlanıp izleme yapabilirsiniz.Timex.tv den satın aldığınız tüm ürünleri izleyip, kaydederek tekrardan dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Farklı platformlardaki arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Facebook hesabınızı entegre edip, timex.tv’ de neler olduğunu arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz.

İçerik Yayını Kopyalanamaz, İndirilemez, Sadece İzlemek İçindir
© Copyright DEEPARTS 2016 | Tüm Hakları Saklıdır | Bu site en iyi 1920x1080 çözünülürlüğünde çalışmaktadır.